Dotace na nákup lesní techniky

| News EN, Novinky

Shromáždili jsme pro vás nejdůležitější informace o 3. kole příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027.

Podání žádostí začíná 30.4.2024 v 8:00 a končí 21.5.2024 v 18:00. Žádosti je možné podávat na portále farmáře, kde musíte mít založen účet, více informací o přístupu do portálu zde.

Dotace na nákup námi prodávané lesní techniky se týká Intervence 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství – Záměr a) Investice do technologií pro hospodaření v lesích – držitelé lesů. Součástí této intervence jsou také záměry na investice do lesních školek – záměr C a investice do základního zpracování dřeva – záměr D. Všechny informace najdete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu zde.

Pro stanovení bodového ohodnocení (velikost lesa x celková investice) jsou částky uváděné VČETNĚ DPH. Avšak maximálně uznatelné částky jednotlivých strojů jsou uváděny bez DPH.

Při žádosti o dotaci hrají roli preferenční kritéria, která jsou hodnoceny body, jedná se o druh a výši dotace,velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku, druh žadatele, nebo místo realizace.  Tabulku s bodováním najdete ve Specifických podmínkách pravidel záměru a).

Zda Vám byla žádost o dotaci přijata nebo ne se dozvíte na stránkách www.eagri.cz/spszp a www.szif.cz nejpozději do 4. 6. 2024. Právní jistotu, že dotaci obdržíte budete mít až po podpisu Dohody o přidělení dotace, což bývá někdy od 11/2024 – 03/2025. Po podpisu Dohody je 24 měsíců na realizaci projektu. Z praktického hlediska by však nepřidělení dotace nastalo většinou v případě, že vy sami porušíte Pravidla pro přidělení dotace. Mnohdy stačí, že nestihnete zaslat včas požadované informace k doplnění žádosti.  

Za dodávanou technologii platíte dodavateli vy 100% ze svých prostředků nebo můžete využít úvěr. Leasing není možný, protože po dobu udržitelnosti musíte být vlastníkem stroje. Až po zaplacení technologie si podáváte Žádost o platbu 50% z uznatelných výdajů.

Stroj musíte pořídit na základě vámi zadaných technických parametrů od dodavatele, který tyto podmínky splní a to včetně nejnižší ceny, nebo jiného kritéria, které si stanovíte. Do částky 500 tis Kč bez DPH je malý cenový marketing. Do částky 2 mil. Kč cenový marketing s minimálně třemi nabídkami. Nad částku 2 mil. Kč se už musí provést výběrové řízení dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek, nebo dle ZZVZ v případě veřejného zadavatele.